دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

1. نقش سرمایه انسانی(نیروی کار ماهر و متخصص) در تولید صنایع ایران با تأکید بر صنایع بزرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1395

مریم میلادی فر


شماره‌های پیشین نشریه