بررسی رابطه علّی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص ملی و صادرات کشورهای(D8) با استفاده از داده‌های سری زمانی و ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده‌های سری زمانی و ترکیبی از سال 1970 تا 2005 به رابطه علیت بین متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صادرات و تولید ناخالص داخلی در میان هفت کشور عضو (D8)پرداخته شد. مدل خودرگرسیون برداری 3 متغیر برای یافتن آزمون علیت گرنجر برای 7 کشور عضو (D8) تخمین زده شد. نتایج نشان دادکه رابطة علّیت متغیرهایGDP ، FDI و EXP برای هر کشور متفاوت می‌باشد. برای کشور ایران رابطه علّیت از GDP به FDI و نیز ازEXP  بهGDP  در سطح 5% وجود داشت. همچنین رابطه علّیت از EXP به  FDIوجود نداشت ولی عکس آن در سطح 1% معنادار بود. به منظور تخمین معادلات خود‌رگرسیون‌برداری از آزمون علیت گرنجر و هاسمن برای داده‌های (پانل) مورد استفاده قرار گرفت و اثرات ساده هر سه متغیر بررسی شد؛ در نتیجه یک رابطه یک طرفه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صاردات وجود داشت. در مجموع، نتایج علیت داده‌های پانل اثر برتری را نسبت به آنالیز سری زمانی نشان داد.