بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت های مختلف صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از اقلام مهم تجارت خارجی، صادرات صنعتی است که روند فزاینده آن، توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد صادرات صنعتی، شاخص نرخ مؤثر ارز می‌باشد. گرچه افزایش این شاخص منجر به رشد صادرات می‌گردد، لیکن صادرات تولیدات مختلف صنعتی نسبت به این شاخص دارای حساسیت متفاوتی است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات نرخ مؤثر ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت‌های مختلف صنعتی ایران (I.S.I.C., Rev.2) در دوره زمانی 1386-1353 می‌باشد. تخمین معادلات به روش OLS و با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرچه نرخ مؤثر ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت های مختلف صنعتی دارای تأثیر مثبت و معنادار است، لیکن اثر آن نسبت به عوامل مؤثر بر صادرات، چندان قابل توجه نمی‌باشد.  

کلیدواژه‌ها