بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی آموزشگاههای مقطع راهنمائی دولتی پسرانه (سال سوم) یکی از نواحی چهارگانه شهر اهواز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) انجام گرفت.  روش تحقیق مورد استقاده، روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که روشی ناپارامتریک و غیر خطی است. جامعه آماری، اطلاعات مربوط به 23 مدرسه پسرانه این ناحیه بودند که بر اساس پرسش‌نامه‌ای، داده‌های مورد نیاز از طریق بانک اطلاعات و آمار مدارس و نواحی جمع‌آوری شدند. در هر آموزشگاه اطلاعات مربوط به کلیه دانش آموزان پایه سوم راهنمایی، معلمان و همچنین مدیریت آموزشگاه جمع‌آوری شد. درون‌دادهای تحقیق شامل نسبت دانش‌آموز به کلاس، سابقه معلم، سابقه مدیر، مدرک مدیر، مدرک معلم و نسبت معلم به دانش‌آموز و خروجی‌های نمرات درس عربی، املاء فارسی، ریاضی،  علوم، معدل کل و قبولی خرداد بوده است که مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های ورودی و خروجی برای محاسبات آماری بصورت نمرات استاندارد T درآمدند و داده‌های ورودی و خروجی با نرم افزار DEAP2 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که طبق مدل بازده ثابت نسبت به مقیاس، تعداد کمی از مدارس به مرز کارآیی رسیدند که نشان‌دهنده این است که ورودی‌های آموزش و پرورش متناسب نمی‌باشد ولی طبق مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس، اکثریت مدارس کارآ بودند که این نشان‌دهنده عملکرد مناسب مدیران مدارس بوده است.
 

کلیدواژه‌ها