بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

چکیده

 عامل موفقیت سازمان‌های هزاره سوم در صحنه‌های رقابتی، حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است، نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است. در این پ‍‍ژوهش ابتدا مباحث مدیریت دانش و فناوری اطلاعات مطرح، سپس مؤلفه‌های مدیریت دانش (متغیر وابسته) مشخص و تأثیر فناوری اطلاعات (متغیر مستقل) بر هر یک از آنها ارزیابی گردید. برای آزمون فرضیه‌ها و جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای طراحی گردید و به منظور تعیین روایی پرسشنامه، طرح اولیه پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و روایی آن تأیید شد. پس از آزمون پایایی و روایی، پرسشنامه در بین 76 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام که بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیده بودند، توزیع و جمع‌آوری گردید. این پرسشنامه شامل 37 سوال بود که 5 سوال آن در خصوص ویژگی‌های شخصی، 16 سوال در مورد فناوری اطلاعات و 16سوال دیگر دربارة شاخص‌های مدیریت دانش می‌باشد. پس از جمع‌آوری، تعداد 76 پرسشنامه که قابل بررسی بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از فرمول‌های آماری توصیفی و همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده گردید که بدین طریق فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد تأیید قرار گرفت. یعنی بین فناوی اطلاعات و متغیرهای مدیریت دانش (کسب دانش، سازماندهی دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش) رابطه معناداری وجودداشت. و در نهایت پیشنهادهای لازم برای ارتقاء فناوری اطلاعات بعنوان متغیر مستقل و مؤثر بر مدیریت دانش بر اساس فرضیه‌های تایید شده، ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها