بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یاردانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

تورم را می‌توان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی جهان دانست. بر اساس شواهد موجود تورم دارای آثار نا‌مطلوبی بر جامعه می‌باشد. در این ارتباط مطالعات متعددی از تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک انجام گرفته است. در این مقاله تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشور‌های عضو اوپک با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی داده‌های ترکیبی (پنل) مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا ایستایی متغیر‌ها و سپس هم‌گرایی آن‌ها مورد آزمون قرار گرفته‌اند. پس از آن سه الگوی خطی، یعنی الگوی تلفیقی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد گردیده‌اند و سپس با استفاده از دو معیار نسبت درستنمایی (LR) و هازمن الگوی نهایی انتخاب شده است. بر اساس نتایج حاصل هزینه‌های جاری دولت تأثیر مثبت معنی‌دار و هزینه سرمایه‌گذاری دولت تأثیر مثبت اما فاقد اعتبار آماری بر تورم داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها