تخمین تابع تولید شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

این تحقیق بر آن است تا یک مدل عملی در خصوص برآورد ضرایب کشش عوامل تولید نفت که دارای ویژگی‌های خاص خود هستند را ارائه نماید. تخمین تابع تولید در صنعت نفت به دلیل نقش گسترده نفت در تولید ناخالص ملی و درآمد ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره‌‌برداری نفت وگاز مارون که تولیدکننده 15 درصد نفت کشور می‌باشد به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و تابع تولید آن طی دوره 1388-1368 تخمین زده شده است. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته موردآزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم‌جمعی انگل-گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب- داگلاس است. کشش نیروی کار 66/0، کشش سرمایه31/0 و کشش انرژی 61/0 می‌باشد. نتیجه آزمون Wald نشان داد که بازده نسبت به مقیاس افزایشی و برابر با 596/1 است.

کلیدواژه‌ها