بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

هدف مقاله حاضر تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن ایران در دوره 1387-1338 است. در این مقاله مدل شتاب انعطاف‌پذیر تعدیل شده و مدل تجربی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در  بلند‌مدت سرمایه‌گذاری دولتی و درآمد واقعی اثری مثبت بر تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن ایران دارند. همچنین، بین تغییرات کوتاه مدت تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی و تعادل بلند‌مدت آن رابطه معنی‌داری وجود دارد و سرعت بازگشت به تعادل در مدل تصحیح خطا برابر 17 درصد است.

کلیدواژه‌ها