تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته پرداخته می‏شود. این پژوهش با استفاده از داده‏های تابلویی می‏باشد. اطلاعات مورد نظر کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای در حال توسعه منتخب، در دوره زمانی 2008-1995 است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که انباشت تحقیق و توسعه داخلی به عنوان متغیر جانشین انباشت دانش داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته دارای اثرگذاری مستقیم و معنی‌دار بوده و شاخص انباشت تحقیق و توسعه بین‌المللی و انباشت ورودی سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه‌یافته معنی‌دار و دارای تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه به ترتیب غیرمعنی‏دار و دارای اثرگذاری مستقیم می‏باشد.
 

کلیدواژه‌ها