نقش سرمایه انسانی(نیروی کار ماهر و متخصص) در تولید صنایع ایران با تأکید بر صنایع بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستانmaryam_2498@yahoo.com

چکیده

147در اینپژوهش نقش دو متغیر (نیروی کار ماهر ومتخصص) بر تولیدات صنعتی ایران در دورههای 85-1365مورد بررسی قرار میگیرد. براساس نتایج حاصل از برآورد الگوی تولیدات صنعتی ایران، متغیرهای سرمایه، نیروی کار متخصص و هزینههای تحقیق و توسعه بر تولید صنایع، اثر مثبت و معناداری دارد. اما متغیر نیروی کار ماهر اثر معناداری بر تولید صنایع ندارد. علاوه بر این، بهرهوری سرمایه و بهرهوری نیروی کار متخصص طی سالهای 85- 1365 مورد محاسبه قرار گرفته است. در این راستا به منظور برآورد مدل و ارزیابی‌ بهره‌وری‌های نیروی کار و سرمایه از روش اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد نرخ رشد سالانه بهرهوری سرمایه و بهرهوری نیروی کار متخصص 99/0و2 میباشند.
 
.
کلید واژه‌ها:

کلیدواژه‌ها