اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه
-1اشاعه و گسترش دانش اقتصاد
-2انتشار نتایج پژوهشهای کاربردی در ارتباط با سیاستهای اقتصادی، توصیههای سیاستی یا اقتصادی کاربردی
-3فراهم سازی تبادل نظر و تحلیل مسائل مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی
-4معرفی مراکز پژوهشی تخصصی و کاربردی ، کتاب ها و نرم افزارهای اقتصادی