راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام در سامانه

راهنمای ارسال مقاله

 

از نظر محتوا

 

 -1مقاله در جهت اهداف تعریف شده در نشریه باشد

 

 -2مقاله علمی پژوهشی باشد.

 

 -3مقاله حاصل مطالعات، تجربه ها و تحقیقات نویسنده یا (نویسندگان) باشد.

 

 4- مقاله قبلابرای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال و یا در هیچ یک از نشریات و مجموعه مقالات همایشها

 

چاپ نشده باشد.

 

از نظر شکل ظاهری

 

 -1صفحه ی اول شامل: عنوان مقاله به انگلیسی و فارسی، نام نویسنده (یا نویسندگان) به انگلیسی و فارسی، رتبه ی

 

علمی و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده (یا نویسندگان) به فارسی و انگلیسی و نشانی کامل (شامل نشانی پستی، شماره

 

ی تلفن، شماره ی دورنگار و نشانی پست الکترونیکی) نویسنده ی عهده دار مکاتبات.

 

 -2صفحه ی دوم به انگلیسی شامل: عنوان مقاله، چکیده (حداکثر ً 200کلمه، تقریبا 15سطر)، کلید واژه (حداکثر 5واژه)

 

و طبقه بندی.JEL

 

 -3صفحه ی سوم به فارسی شامل: عنوان کامل مقاله، چکیده (حداکثر ً 150کلمه، تقریبا 12سطر) و کلید واژه (حداکثر

 

 5واژه) و طبقه بندی.JEL

 

 -4اندازه صفحات باید برابر A4و حدود بالا، پایین، صفحات برابر با 2/5سانتیمتر و چپ و راست 1/5سانتیمتر انتخاب

 

شود.

 

 -5تعداد صفحات مقاله حداکثر 25صفحه باشد.

 

 -6نشانی نویسندگان، شامل محل کار و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه اول نوشته میشود. مشخصات انگلیسی

 

مؤلفان مقاله میتواند زیر اسامی آنان و پیش از چکیده انگلیسی درج شود.

 

 -7برای قلم لاتین همواره از  Times New Romanاستفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چکیده)

 

یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی درهرموقعیت مورد استفاده، خواهد بود و برای بقیه اجزای مقاله اندازه و نوع قلم مورد

 

استفاده به صورت زیر است :

 

عنوان مقاله قلم:B Yagut 14 Bold

 

B Nazanin 10 Bold:نام مؤلفان قلم

 

چکیده قلم:B Mitra 12

 

Times New Roman10 : قلمjel طبقه بندی

 

عنوان کلید واژها قلم:  B Nazanin 11 Boldو کلید واژهها قلم:B Nazanin 11

 

کل متن مقاله با قلم:  B Mitra 13و با فاصله خطوط 1/2سانتیمتر باشد.

 

عناوین بخش ها و قسمت ها قلم:B Yagut 14 Bold

 

زیر نویس فارسی B Nazanin 10و زیر نویس انگلیسی Times New Roman8

 

متن جداول و شکلها و منابع قلم B Nazanin 11و عناوین جداول و اشکال قلمB Nazanin 11

 

 -8ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال، صفحه) آورده شود. کلیه ارجاعات در فهرست منابع

 

همراه با دوره و شماره صفحه نشریه موجود باشد.

 

 -9فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی آورده شود .

 

 -10در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

 

 .10-1کتاب تألیف شده: نام خانوادگی، نام. (سال نشر.) محل نشر. ناشر.

 

 .10-2مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال نشر.) عنوان مقاله. نام نشریه دوره یا جلد. (شماره نشریه.) شماره صفحات مقاله.

 

رفرنس به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد و از نوشتن عنوان و دیگران در منبع فارسی

 

و عنوان در منبع لاتین خودداری شود.  -10-3کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف.) نام کتاب به

 

فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر. نام ناشر و تاریخ ترجمه.

 

 .10-4مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام. (سال نشر.) عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی (گردآورنده.) عنوان مجموعه

 

مقالات. سال و شماره صفحات.

 

ضوابط نهایی چاپ مقالات

 

مقالات ارسال شده توسط سه داور که توسط اعضای هیات تحریریه تعیین می شوند مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش می شود.

شماره تماس و فکس:08432227030

ایمیل:iues@ilam.ac.ir

آدرس: ایلام بلوار پژوهش دانشگاه ایلام ساختمان کتابخانه مرکزی (بنیاد قلم چی)