نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی هوا آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی) [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بازده ثابت نسبت به مقیاس بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازده متغیر نسبت به مقیاس بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره­وری کل عوامل تولید بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک DEA [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تابع تولید تخمین تابع تولید شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحقیق و توسعه تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان رقابت هزینه‌ای بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تورم بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه اقتصادی آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید دانش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]

خ

د

 • داده­های تابلویی تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • داده‌های تابلویی آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • درآمدهای مالیاتی تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درآمدهای نفتی تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک DEA [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشد اقتصادی تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش همجمعی بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سازمان تجارت جهانی بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرریز دانش تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرکوب مالی اثر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه انسانی بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک DEA [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه گذاری اثر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تأثیر سرریز دانش داخلی و بین‌المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صنایع تولیدی ایران آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران (مطالعه موردی انتشار CO2 و NOx ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنعت و معدن بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش هم‌جمعی [(مقالات آماده انتشار)]

ع

ف

 • فرایند مدیریت دانش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری اطلاعات بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کارایی بررسی کارآیی آموزشگاه‌های پسرانه مقطع راهنمایی دولتی آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA): (مطالعه موردی شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مخارج جاری دولت بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخارج دولت تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخارج سرمایه‌ای دولت بررسی تأثیر اندازه دولت بر تورم در کشورهای عضو اوپک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مزیت نسبی آشکار شده بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نرخ مؤثر اسمی ارز بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت های مختلف صنعتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرخ مؤثر واقعی ارز بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات فعالیت های مختلف صنعتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نفت و گاز تخمین تابع تولید شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هزینه منابع داخلی بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مطالعه موردی شرکت سیمان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هم­جمعی انگل-گرنجر تخمین تابع تولید شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون [(مقالات آماده انتشار)]